Hajaasustuse programm 2015

Vallavalitsus
Vallavolikogu
Üldinfo
Dok. reg. Kastre
Dok. reg. Haaslava
Õigusaktid
Põhimäärus
Privaatsuspoliitika
Avalik teave
Valimised
Infoleht Teataja
Haridus ja teave
Kultuur ja sport
Tervishoid, sotsiaal
Ettevõtlus
Ehitus ja keskkond
Hajaasustuse prog.
HP 2017
Toetuse saajad 2017
HP 2016
Toetuse saajad 2016
HP 2015
Toetuse saajad 2015
HP 2014
Toetuse saajad 2014
HP 2013
Toetuse saajad 2013
HP 2010
Toetuse saajad 2010
Toetuse saajad 2009
Toetuse saajad 2008
Hindamiskomisjon
Korrakaitse
Galerii
Uudised
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud

Alates 18. märtsist 2015 algas hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt. Programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele paremad elutingimused ning aidata sellega kaasa asustuse püsimisele neis piirkondades. Toetatakse kodumajapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteedega seotud tegevusi ning juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.
 

Programmi raames saavad taotlejaks olla füüsilised isikud, kes vastavad kõigile järgmistele nõuetele:

  •  taotleja alaline elukoht on punktis majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;
  •  taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult vähemalt taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist alates kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.

Maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot, omafinantseering peab kokku moodustama vähemalt kolmandiku projekti kuludest. Maksimaalse toetuse summa arvutamisel programmist võetakse arvesse ka aastatel 2008-2014 hajaasustuse programmidest saadud toetuse summa. Mitut majapidamist hõlmavate projektide puhul jagatakse saadud toetus arvestuslikult majapidamiste vahel võrdselt.

Taotlus koos lisadokumentidega tuleb esitada Haaslava vallavalitsusele hiljemalt 18. maiks 2015. Taotlusvormid ja täpsemad tingimused on EASi veebilehel: http://www.eas.ee/et/avalikule-ja-mittetulundussektorile/avalike-teenuste-arendamine/hajaasutuse-programm/taotlejale , Tartu Maavalitsuse veebilehel tartu.maavalitsus.ee ja Haaslava Vallavalitsuse veebilehel http://www.haaslava.ee/?page=52 .

Täiendavat informatsiooni programmi ja taotlemistingimuste osas saab vallavalitsusest, kontaktisik majandus- ja keskkonnanõunik Jüri Raudseping, telef 744 6527; 50 94 896, e-post jyri@haaslava.ee .

Siseministri 20.02.2015 käskkirjaga nr 1-3/46 kinnitatud “Hajaasustuse programmi 2015.a programmdokument“, mis on koos taotlusvormidega, saab avada siit.

  Kurepalu 62113, Tartumaa | E-post: vald@haaslava.ee | Reg. nr. 75008255 | Telefon: 744 6526 | Faks: 744 6524