Üldinfo

Vallavalitsus
Vallavolikogu
Üldinfo
Valla sümbolid
Valla asutused
Arengukavad
Dok. reg. Kastre
Dok. reg. Haaslava
Õigusaktid
Põhimäärus
Privaatsuspoliitika
Avalik teave
Valimised
Infoleht Teataja
Haridus ja teave
Kultuur ja sport
Tervishoid, sotsiaal
Ettevõtlus
Ehitus ja keskkond
Hajaasustuse prog.
Korrakaitse
Galerii
Uudised
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb

ÜLDINFOT HAASLAVA VALLA KOHTA ASEND JA PIIRID

Haaslava vald asub Tartumaa lõunaosas Tartust kagus. Territoorium piirneb põhjas Luunja, kirdes Mäksa, idas Võnnu, kagus Põlvamaa Vastse-Kuuste, lõunas ja edelas Kambja ning läänes Ülenurme vallaga. Haaslava valla pindala on 110 km², mis moodustab 3,6 % Tartumaast. Maksimaalne pikkus põhja-lõuna suunal on 15 km ja laius 14 km. Valla halduskeskus asub Kurepalus. Kaugeim majapidamine jääb keskusest linnulennult 10 ja teid mööda 14 km kaugusele. Valla keskusest Tartu linna piirini on maanteed mööda 7 km, valla loodepiirist Tartu linna piirini aga alla 1 km. Muud lähimad linnad on Elva (linnulennult 27km), Põlva (32), Kallaste (42), Räpina (44), Jõgeva 54 km. Tallinn asub 200 km kaugusel.
Vald paikneb Tartu – Luhamaa ja Tartu – Räpina maanteede ning Tartu – Petseri raudtee vahelisel alal. Looduslikeks piirideks on Emajõgi, Mõra jõgi ja Savijõgi.

 

AJALOOLINE ARENG ja ASUSTUSJAOTUS

Valla territoorium kuulub Eesti iidsete asustusalade hulka. Püsiasustuse tekkimise tõendiks on kivikalmed ja muud muinasleiud. Haaslava vald kujunes välja XIX sajandil valdade tekkimise käigus. Järjepidevuse tõendiks on praegugi vallavalitsuse asumine 1897. a. ehitatud vallamajas. Valla vanematest küladest (Haaslava, Mõra, Päkste, Uniküla) on kirjalikke andmeid alates XIV sajandist.
Kuni 13.12.1997 kehtinud administratiiv-territoriaalse jaotuse järgi oli vallas 15 asulat (Aardla, Haaslava, Tõõraste, Lange, Igevere, Mõra, Kurepalu, Metsanurga, Koke, Kitseküla, Kriimani, Aadami, Uniküla, Ignase külad ja Roiu alevik). Alates 1. jaanuarist1998 on taastatud endised Aardlapalu, Alaküla, Kõivuküla, Paluküla ja Päkste külad.
Vallale nime andnud Haaslava mõisa on esmakordselt mainitud 1417.Mõisa peahoonet säilinud ei ole. Roiu alevik on rajatud Päkste küla Roiu ja Kolga talude maadele Nõukogude ajal (1946) sovhoosikeskusena.

LOODUS

Haaslava vald hõlmab osa Suur-Emajõe ürgorust koos lisaorgudega, Vooremäe moreenmõhnastiku ja Emajõe parempoolsete lisajõgede Savijõe ja Mõra jõe vesikonnad. Maastikurajooni järgi asub Haaslava vald Kagu-Eesti lavamaa kaguosas. Suurem osa vallast on pinnamoelt tasane, 40–70 m üle merepinna, mistõttu üle 120 m üle merepinna ulatuv Vooremägi paistab maastikupildis hästi välja ning on kaugelt nähtav. Valla lõunapoolne osa on mõhnastikuline.
Vooremäelt 2 km kagu suunas (Uniküla ja Kriimani küla piiril) asub looduskaitse all olev Kalevipoja künnivagu. Mullastikult valdav osa on hea põllutüübiline maa, keskmise boniteediga 37–43 hindepunkti.
Haaslava valla vooluveekogude valgala on üle 25 km² :

  • Emajõgi (3,3 km pikkuselt)
  • Mõra jõgi (ka Mõraoja) (8,5 km)
  • Villemi oja (pikkus 5,0 km)
  • Koke peakraav (4,0 km)


Järved ja veehoidlad pindalaga üle 5 ha:

  • Aardla järv
  • Kriimani järv
  • Roiu veehoidla (Mõra jõel) 5,9 ha
  • Kurepalu paisjärv (Mõra jõel) 12,4 ha
     

LOODUSKAITSE

Riikliku kaitse alla on võetud Kalevipoja künnivagu pindalaga 6,5 ha.
 

Muinsuskaitse

  Arheoloogiamälestised    
Nr Asukoht (küla) Nimetus Kirjeldus
1. Aardla Külakalmistu
Papa Kabel
 
2. Haaslava Pelgupaik
Ekardimägi
metsa servas
luha piiril
3. Haaslava Külakalmistu 
Kabelilohk
puudesalu all
4. Igevere Asulakoht I
(tiigiäärne)
kahe laiguna
5. Kõivuküla Asulakoht II
Ansi
 
6. Kõivuküla Külakalmistu
Kabelimägi
kõrgem koht, millel kasvab vana kask
7. Roiu alevik Asulakoht Mõra jõe põhjakaldal 200x 80 m suurusel alal
8. Roiu alevik Külakalmistu Roiu teeristist 400-450 m idakirdes künkal
9. Koke Asulakoht 100x70 m suurusel alal
10.. Koke Ohverdamiskoht
Kiigeoru hiiesalu
jalakatega kaetud ala
11. Uniküla Külakalmistu I puudega kaetud künkal
12. Uniküla Kivikalme
Kivestik
 
13. Uniküla Külakalmistu II
Kirikumägi
Võnnu-Reola tee lõunaküljel
14. Uniküla Asulakoht Uniküla- Kriimani vahetee ja Mõrajõe vahel

  Ajaloomälestised    
1. Aardla Taari talu kalmistu  
2. Ignase
Villemi talu park
Mälestuskivi mälestuskivi Rootsi kroonprintsi poolt istutatud tamme tähistamiseks

Maa

Maavarad
 
Karjääri nimi Eraldise pind (ha) Nimetus Kaevandaja kaevandatud
tuh. m3
Jääkvarud tuh. m3
Paluküla 6,96 ehitusliiv Tartu Teedevalitsus 1,4 482,2
Vooremäe 38,09 ehitusliiv AS Telver 25,0 6220,0
kokku: 45,05     26,4 6702,2
Tartumaa maavarade jääkvaru kokku 14929,8 tuh. m³ millest Haaslava vallas 45 %

Põhja- ja pinnavesi
        Valla territooriumil asuvad puurkaevud kuuluvad Tartu veekompleksi, millest võetakse ligikaudu 73 % maakonna valdade veest. Prognoositud ekspluatatsiooniline varu on 42,9 tuh. m³/d. Veekompleks on ülalt kaetud 5 – 30 m paksuste kvaternaarisetetega. Kaevude tootlikus on 0,4-10 l/s, kusjuures suurema tootlikkuse juures kaasneb kaevude liiva-andvus. Vesi on mõõdukalt kare kuni kare.

Mets
        Valla metsadest on olulisemad Tartu linna  haljasvööndisse jäävad  suurimad metsamassiivid (Kurepalu ja Tuigo).
Riigimetsad kuuluvad Kastre metskonda – 1640 ha, eraomanduses on 1347 ha metsamaad .

Teedevõrk ja transport
         Valla territooriumil on 100 km maanteid:
                     asfaltbetoonkattega teid 27,5 km
                     kruusakattega teed 72,5 km

        Riigimaanteed:
Tee nr                  Maantee nimetus    Üldpikkus
        km
260 Vana-Kastre - Roiu 10,5
262 Haaslava - Aadami - Uniküla 12,5
263 Igevere - Vana-Kuuste 2,7
264 Uniküla - Vastse-Kuuste 2,1
265 Reola - Hammaste 14,4
267 Melliste - Kriimani 8,3
140 Tõrvandi - Roiu - Uniküla 14,7
141 Haaslava - Vana-Kuuste 10,2
142 Vana-Kuuste - Lootvina 5,9

* Tartu – Petseri raudtee Reola raudteejaamaga Tõõraste külas
* Laevatatav jõgi on Emajõgi (valla piires 3,3 km pikkuselt), praegu sadamakohta pole.
* Lähedusse jääb Ülenurme lennuväli.

Haaslava valla rahvaarv 1907, seisuga 01.01.2012. a

  Kurepalu 62113, Tartumaa | E-post: vald@haaslava.ee | Reg. nr. 75008255 | Telefon: 744 6526 | Faks: 744 6524