Taotluse vormid

Vallavalitsus
Vallavolikogu
Üldinfo
Dok. reg. Kastre
Dok. reg. Haaslava
Õigusaktid
Põhimäärus
Privaatsuspoliitika
Avalik teave
Kom.teenuste hinnad
Eelarved
Maj. aasta aruanded
Ametijuhendid
Palgaandmed
Taotluse vormid
Sihtnumbrid
Arendusseltsi info
Teabenõue
e-vormid
Valimised
Infoleht Teataja
Haridus ja teave
Kultuur ja sport
Tervishoid, sotsiaal
Ettevõtlus
Ehitus ja keskkond
Hajaasustuse prog.
Korrakaitse
Galerii
Uudised
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb

Taotluse vormid

Elukohateade

Maamaksust vabastamise avaldus

Haaslava valla kultuuri-ja spordipreemia „Tuleviku tähed” avaldus

Avaldus vajaduspõhise peretoetuse saamiseks
Vajaduspõhise peretoetuse taotlemise kord (väljavõte sotsiaalhoolekande seadusest).

Toimetulekutoetuse taotlemise avaldus
Toimetulekutoetuse taotlemise kord (väljavõte sotsiaalhoolekande seadusest).

Sotsiaaltoetuse taotlemise avaldus

Jäätmeveost vabastamise taotluse vorm

Sõidutoetuse taotlus

Ürituste korraldamise või projektitoetuse taotlus

Avaldus sünnitoetuse saamiseks

Avaldus matusetoetuse saamiseks

Avaldus huvihariduse toetuse taotlemiseks (määruse seletuskiri)

Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja projekteerimistingimuste taotluste vormid

  Kurepalu 62113, Tartumaa | E-post: vald@haaslava.ee | Reg. nr. 75008255 | Telefon: 744 6526 | Faks: 744 6524