Ehitus ja keskkond

Vallavalitsus
Vallavolikogu
Üldinfo
Dok. reg. Kastre
Dok. reg. Haaslava
Õigusaktid
Põhimäärus
Privaatsuspoliitika
Avalik teave
Valimised
Infoleht Teataja
Haridus ja teave
Kultuur ja sport
Tervishoid, sotsiaal
Ettevõtlus
Ehitus ja keskkond
Planeeringud
Hanked
Hajaasustuse prog.
Korrakaitse
Galerii
Uudised
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb

 Ehitusloa taotlemisest

Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad selle füüsikalised omadused. Ehitamine on ka pinnase või katendi ümberpaigutamine sellises ulatuses, millel on oluline püsiv mõju ümbritsevale keskkonnale ja funktsionaalne seos ehitisega.
Sõltuvalt ehitise suurusest, kasutusotstarbest ning kavandatavast ehitustegevusest tuleb ehitamiseks esitada ehitusloa taotlus koos ehitusprojektiga või ehitusprojekt muude dokumentidega.

Tabel ehitusteatise, ehitusprojekti ja ehitusloa kohustuslikkuse kohta

Ehitusloa väljastamise aluseks on ehitusloa taotlus ja ehitusprojekt, mis vastab siis kehtivale detailplaneeringule või väljastatud projekteerimistingimustele.

Ehitusprojekt tuleb koostada vastavalt Eestis kehtivatele projekteerimisnormidele, majandus- ja taristuministri 17. juuli 2015. a määrusele nr 97 „
Nõuded ehitusprojektile" ning heale projekteerimistavale. Ehitusprojekti ja selle osad peab koostama või kontrollima pädev vastutav spetsialist.

Ehitusloa taotlemine (ehitusseadustik §40. Ehitusloa taotlus):

(1) Ehitusloa taotlus ja sellega seonduvad dokumendid esitatakse pädevale asutusele elektrooniliselt ehitisregistri kaudu. Kui ehitusloa taotlust ja sellega seonduvaid dokumente ei ole võimalik esitada ehitisregistri kaudu, esitatakse need pädevale asutusele ning pädev asutus kannab andmed ehitisregistrisse.

(2) Ehitusloa taotluses märgitakse:
1) taotleja nimi, kontaktandmed, esitamise kuupäev ja allkiri;
2) ehitusloa kättetoimetamise viis;
3) ehitamisega hõlmatava kinnisasja andmed ja katastritunnus;
4) ehitusloa taotlemise eesmärk, sealhulgas kavandatava ehitise kirjeldus ja selle kasutamise otstarve;
5) ajutise ehitise ehitamise korral ehitise kasutamiseks taotletav aeg;
6) ehitusprojekti koostanud isiku andmed, kui ehitusprojekti nõuetele vastavust on kontrollinud ehitusprojekti koostajast sõltumatu pädev isik, siis ka tema andmed;
7) energiamärgis, kui see on nõutav;
8) andmed riigilõivu tasumise kohta.

(3) Koos ehitusloa taotlusega esitatakse nõuetele vastav ehitusprojekt. Kui ehitusprojekti nõuetele vastavuse kontrollimiseks on tehtud ekspertiis, esitatakse ka ekspertiisiakt.

(4) Ehitusloa taotluse ja ehitusloa vorminõuded ning taotluse esitamise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.


RIIGILÕIV:
Hoone ehitusloa taotluse läbivaatamine
(1) Elamu ja seda teenindava rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 150 eurot. Elamu ja seda teenindava rajatise lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.
(2) Mitteelamu ja seda teenindava rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 250 eurot. Mitteelamu ja seda teenindava rajatise lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.
(3) Kui ehitusloa taotlus sisaldab mitut hoonet ja seda teenindavat rajatist, siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva ehitusloakohustusliku hoone eest eraldi.

Rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamine
(1) Raudteerajatise, auditikohustusliku surveseadme või gaasipaigaldise, jaotusvõrgu elektrirajatise, side- ja telekommunikatsiooniehitise, kanalisatsiooniehitise, pinnaveehaarde, puurkaevu, puuraugu, spordi- või puhkerajatise, supelranda teenindava kaldaga püsivalt ühendamata spordi- või puhkerajatise ning erirajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot. Nimetatud rajatiste lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.
(2) Avalikkusele ligipääsetava eratee, õhutranspordirajatise, sadama- ja avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendatud rajatise, muu avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendamata rajatise, sealhulgas kaldaga funktsionaalselt seotud rajatise, veevärgi- ja kanalisatsioonitorustiku, kanalisatsiooniehitise, tammi, paisu, kaldakindlustusrajatise, veehoidla, niisutus- ja kuivendusrajatise, tõsteseadme, põhivõrgu elektrirajatise ja prügimäerajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 250 eurot. Nimetatud rajatiste lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.
(3) Kui ehitusloa taotlus sisaldab mitut iseseisvat rajatist, siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva rajatise eest eraldi.

 

Kasutusloa taotlemisest

Ehitada tuleb vastavalt ehitusprojektile, järgides ehitise ja ehitamise kohta kehtivaid nõudeid.

Enne ehitise kasutamist tuleb esitada kas kasutusteatis või kasutusloa taotlus.

Tabel kasutusteatise, ehitusprojekti ja kasutusloa kohustulikkuse kohta

Kasutusloa taotlemiseks tuleb esitada:
• Kasutusloa taotlus
• Kasutusloa taotluse lisa 1 või lisa 2 (vajadusel mõlemad)
• Koos kasutusloa taotlusega esitatakse ehitusprojekt, mille järgi ehitis ehitati (sealhulgas eriosade projektid ja teostusjoonised – elekter, vesi, kanal, küte, ventilatsioon, gaas, jm). Ehitusprojekti ei pea esitama, kui kasutusloa taotlus esitatakse ainult ehitise kasutamise otstarbe muutmiseks.
• Lisaks esitatakse ehitusdokumendid (ehitusdokumendid on eelkõige teostusjoonised, ehituspäevik, kaetud tööde aktid, töökoosolekute protokollid, muud ehitamist iseloomustavad dokumendid, sealhulgas seadmete seadistus- ja katseprotokollid, paigaldus-, hooldus- ja kasutusjuhendid) Ehitusdokumentide nõuded: Majandus- ja taristuministri 04.09.2015.a määrus nr 115 „
Ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide säilitamisele ja üleandmisele esitatavad nõuded ning hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja esitamisele esitatavad nõuded
• Energiamärgis, kui see on nõutav
• Riigilõivu tasumist tõendav dokument (maksekorraldus vms).

RIIGILÕIV:
Hoone kasutusloa taotluse läbivaatamine
(1) Elamu ja seda teenindava rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.
(2) Mitteelamu ja seda teenindava rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 60 eurot.
(3) Kui kasutusloa taotlus sisaldab mitut hoonet ja seda teenindavat rajatist, siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva kasutusloakohustusliku hoone eest eraldi.

Rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamine
(1) Raudteerajatise, auditikohustusliku surveseadme või gaasipaigaldise, jaotusvõrgu elektrirajatise, side- ja telekommunikatsiooniehitise, kanalisatsiooniehitise, pinnaveehaarde, puurkaevu ning spordi- või puhkerajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.
(2) Avalikkusele ligipääsetava eratee, õhutranspordirajatise, avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendamata rajatise, sealhulgas kaldaga funktsionaalselt seotud rajatise, veevärgi- ja kanalisatsioonitorustiku, veehoidla, niisutus- ja kuivendusrajatise, tõsteseadme, põhivõrgu elektrirajatise ja prügimäerajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 60 eurot.
(3) Kui kasutusloa taotlus sisaldab mitut iseseisvat rajatist, siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva rajatise eest eraldi.

Haaslava Vallavalitsuse arveldusarve:
SEB pank –
EE531010102034612006

Makse selgitusse märkida: riigilõiv kasutusloa taotluse läbivaatamise eest. Aadress ja ehitise liik (nt üksikelamu, puurkaev, kortermaja vms).

 

  Kurepalu 62113, Tartumaa | E-post: vald@haaslava.ee | Reg. nr. 75008255 | Telefon: 744 6526 | Faks: 744 6524