Uudised

Vallavalitsus
Vallavolikogu
Üldinfo
Dok. reg. Kastre
Dok. reg. Haaslava
Õigusaktid
Põhimäärus
Privaatsuspoliitika
Avalik teave
Valimised
Infoleht Teataja
Haridus ja teave
Kultuur ja sport
Tervishoid, sotsiaal
Ettevõtlus
Ehitus ja keskkond
Hajaasustuse prog.
Korrakaitse
Galerii
Uudised
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb

Lumetõrjetöödest talvel

Sarnaselt eelnevate aastatega on vald lumetõrjetöödeks teenuse osutajate osas jaotatud kolmeks piirkonnaks:

I piirkond -  valla kirde, ida ja kagu osa. Unikülast, Kitsekülast, Roiu alevikust, Kurepalu külast ida suunas jääv piirkond. Piirkonda jäävad Metsanurga, Koke, Kriimani, Paluküla ja Alaküla külad ning Uniküla küla Mõra jõe paremkaldale jäävad teed. Töid teostab OÜ Männiku Piim, kontaktisik Toomas Pungar, telefon 52 67 830.

II piirkond – valla lõuna osa. Reola –Hammaste maanteel Igevere külast Uniküla külani jäävast teelõigust lõuna suunas olev piirkond. Piirkonda jäävad Ignase ja Aadami külad  ning Uniküla küla Mõra jõe vasakkaldale jäävad teed kuni Reola- Hammaste maanteeni. Töid teostab OÜ Sulase Teenused, kontaktisik Kalle Mölder, telefon 5127147.

III piirkond – valla kesk, lääne ja loode osa. Piirkonda jäävad Tõõraste, Lange, Aardla, Aardlapalu, Haaslava, Kurepalu, Mõra, Tuigo, Päkste, Kitseküla, Kõivuküla ja Igevere külad, Uniküla küla Mõrajõe vasakkaldale jäävad teed Reola-Hammaste maanteest Päkste külani  ning Roiu alevik. Töid teostab OÜ Ojamaa Talu, kontaktisik Juhan Ojamaa, telefon 5233643.

Vallapoolne kontaktisik on majandus- ja keskkonnanõunik Jüri Raudseping, telefonid 7446527 ja 5094896, meiliaadress jyri@haaslava.ee.

Töövõtjad on kohustatud teostama lumetõrjet selleks vastava korralduse saamisel tellijalt või kui langenud lumekihi paksus teedele ületab 15 cm. Sahkamise järgselt ei tohi koheva lumekihi paksus teel ületada 4 cm. Töövõtjad on kohustatud organiseerima lumetõrje töid vastavalt järgnevas loetelus ettenähtud kellaaegadeks:
- Kurepalu-Roiu-Päkste jalgratta- ja jalgteel, vallavalitsuse, Sillaotsa Kooli, Roiu kaupluseesise ja lasteaia parklates ning juurdepääsuteedel riigimaanteedelt kella 07.00-ks;
- Roiu aleviku, Kurepalu, Mõra,  Aardla, Aardlapalu, Haaslava, Päkste ning Ignase külade teedel ja tänavatel hiljemalt 4 tunni jooksul peale lumesaju, mille järgselt tekkis vajadus lumetõrjeks, lõppu;
- kohalikel maanteedel ja tänavatel, erateedel, parklates ning avahooldusel olevate inimeste teedel hiljemalt 12 tunni jooksul peale lumesaju, mille järgselt tekkis vajadus lumetõrjeks,  lõppu.

NB! Vallavalitsus ja lumetõrjet teostavad ettevõtjad juhivad jätkuvalt kõikide teeomanike tähelepanu nõuetele, et teede servad tuleb puhastada takistustest (oksad, kivid jms.), et lume lükkamisel ei peaks lõhkuma tehnikat ning lükatavale lumele jääks piisavalt ruumi. Piisavalt laia teekoridori laius on vajalik ka jäätmeveo autode juurdepääsuks elamuteni. Juhul, kui teel esineb takistusi, on hooldajal õigus teed mitte puhastada. Samuti on vajalik tähistada tee ohtlikumad servad ja seal olevad ohud (madalad põõsad ja aiad, istikud, kitsad teetruubid, suuremad kivid, väikeehitised jms.) nii, et nende nähtavus oleks tagatud ka pimedal ajal, olenemata lumekihi paksusest.

Majapidamisteni viivaid sissesõiduteid puhastatakse elamute väravateni või õuealani. Valla poolt tellitud lumetõrjetööde mahud ei sisalda õuealade ja korruselamute majaesiste platside lumest puhastamist. Nende tööde osas tuleb soovijatel endal leida teenuse osutajad.

Lumetõrjujad paluvad inimestel ära koristada lumetõrjemasinaid lõhkuvad oksad. Ilusat talve ja normaalseid liiklemistingimusi kõigile!

                                                                                                                  

 

 

  Kurepalu 62113, Tartumaa | E-post: vald@haaslava.ee | Reg. nr. 75008255 | Telefon: 744 6526 | Faks: 744 6524