Uudised

Vallavalitsus
Vallavolikogu
Üldinfo
Dok. reg. Kastre
Dok. reg. Haaslava
Õigusaktid
Põhimäärus
Privaatsuspoliitika
Avalik teave
Valimised
Infoleht Teataja
Haridus ja teave
Kultuur ja sport
Tervishoid, sotsiaal
Ettevõtlus
Ehitus ja keskkond
Hajaasustuse prog.
Korrakaitse
Galerii
Uudised
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb

Info korraldatud jäätmeveo kohta alates 01.veebruarist 2017

Haaslava ja Ülenurme vallavalitsuste poolt läbiviidud riigihange  korraldatud jäätmeveo teenuse osutaja leidmiseks uueks perioodiks muudatust vedaja osas kaasa ei toonud, küll aga muutusid teenuste hinnad. Seega alates 01.veebruarist 2017 jätkab segaolmejäätmete teenuse osutamist valdades hankes odavama pakkumise teinud Ragn-Sells AS ning kelle koostatud ja klientidele saadetud olulist infot uue korraldatud jäätmeveo perioodi kohta edastame alljärgnevalt:

ÜLDINFO

·         Jäätmeveo piirkond: Haaslava ja Ülenurme vald

·         Periood: 01.01.2017 – 31.12. 2022

·         Jäätmeliigid: segaolmejäätmed jäätmekoodiga 200301

·         Vabastuse andmine: Haaslava Vallavalitsus ja Ülenurme Vallavalitsus

·         Lepingute sõlmimine: Ragn-Sells AS www.ragnsells.ee/leping

·         Klienditeenindus: https://www.ragnsells.ee/iseteenindus ; kontor Tartus Sepa 26, (E-R 8.00-17.00); e-post tartu@ragnsells.ee  või info@ragnsells.ee , infotelefon 60 60 439

SÕLMI LEPING

·         Teavitusega koos saadeti Teile kahes eksemplaris lepingu juurde kuuluv lepingu lisa

·         Tooge või saatke oma andmetega täidetud allkirjastatud üks eksemplar lepingu lisast Ragn-Sellsi klienditeenindusele

MIINIMUMPAKETT

Jäätmeveo minimaalne sagedus tiheasustusega ja/või kompaktse hoonestusega aladel on üks kord nelja nädala jooksul ja hajaasustusaladel vähemalt üks kord 12 nädala jooksul.

VABASTUSE SAAMINE

Korraldatud jäätmeveo tingimused kehtestab kohalik omavalitsus ja neil on ka ainuõigus anda vabastusi. Vabastuse saamiseks pöörduge selle omavalitsuse poole, kus teie kinnistu asub.

·         Haaslava Vallavalitsus

Kurepalu, 62113 Haaslava, Tartu maakond, tel: 7446524, vald@haaslava.ee   

·         Ülenurme Vallavalitsus

Pargi 2, Ülenurme alevik, Tartu maakond,  tel: 7502600, vald@ylenurme.ee  

Lugege pöördelt täiendavalt, mis on vabastuse saamise eeldused.

GRAAFIK

Veograafiku leiate saadetud teavituses. Graafikuid on võimalik vaadata ka meie kodulehelt www.ragnsells.ee/graafik  , iseteenindusest www.ragnsells.ee/iseteenindus.  Ragn-Sells saadab oma klientidele e-mailile tühjenduspäeva meeletuletusi (eelduseks, et Vedajale on edastatud e-mail ja isikukood). Meeldetuletuse tellimiseks palume pöörduda meie klienditeeninduse poole

 

KORRALDATUD JÄÄTMEVEO TINGIMUSED

Leping

Seoses asjaoluga, et Ragn-Sells jätkab teenuse osutamist Haaslava ja Ülenurme vallas, siis antud teatega koos saadeti Teile kahes eksemplaris praegu kehtiva lepingu juurde kuuluv lepingu lisa, millele palume lisada omad andmed trükitähtedes ja tagastada üks eksemplar digiallkirjastatult tartu@ragnsells.com    või allkirjastatult aadressile Sepa 26, 51013 Tartu.

Miinimumpakett

Segaolmejäätmete veo minimaalne sagedus tiheasustusega ja/või kompaktse hoonestusega aladel on üks kord nelja nädala jooksul ja hajaasustusaladel vähemalt üks kord 12 nädala jooksul. Tiheasustusalalt, kus biojäätmete kompostimine on jäätmetekke kohas tagatud, võib olmejäätmeid regulaarselt ära vedada üks kord 12 nädala jooksul ainult vallavalitsuse loal.

Jäätmete kogumiseks võib kasutada 80 – 4500 liitriseid mahuteid. Vallavalitsuse loal erijuhul võib kinnistul kasutada ka kuni 50-liitriseid jäätmekotte, kui taaskasutatavad ja biolagunevad jäätmed kogutakse ülejäänud jäätmetest eraldi või kui teeolud ei võimalda veoringi tegeval raskeveokil ligi pääseda jäätmetekke kohani.

Tellimisel tühjendus teostatakse logistiliselt sobival päeval.

Nõuded kogumisvahendile

·         Jäätmete kogumiseks tuleb kasutada nõuetele vastavaid kogumismahuteid. Jäätmete kogumismahuti peab olema kompaktne, terve ja korralikult suletav.

·         Mahutite lukustamise korral kindlustab jäätmevaldaja nende avamise tühjenduspäeval või tellib Vedajalt eraldi teenusena luku avamise vastavalt kehtivale hinnakirjale.

·         Mahutite kõrvale pandud konteinerivälised pakendatud olmejäätmed viib Vedaja ära ainult eelneva kliendipoolse tellimuse alusel. Mahutiväliste jäätmete korduval tekkimisel on Vedajal õigus nõuda jäätmevaldajatelt tekkivale jäätmekogusele vastavate konteinerite kasutamist.

Tooge konteiner tee äärde

·         Vedajal on õigus teenust osutada ajavahemikus kella 6.00-23.00-ni Selleks palume mahuti välja tuua hiljemalt tühjenduspäeva hommikuks kella 6-ks.

·         Palume tagada veopäeval konteineritele juurdepääs, tuues need jäätmeveoki peatumiskohale võimalikult lähedale.

·         Ligipääsuteed mahutitele peavad olema piisava kandevõimega ja tasased, talvisel ajal lumest puhastatud.

·         Mahutid, mis ei ole käsitsi teisaldatavad, tuleb paigutada selliselt, et neid võiks tühjendada prügiveoautosse vahetult paiknemiskohast.

·         Käsitsi teisaldatavad ratastel väikekonteinerid võivad asuda kuni 10 m kaugusel veoki peatuskohast kõva kattega pinnasel või alusel. Kaugemal asuvate konteinerite puhul on Vedajal õigus rakendada käsitranspordi tasu vastavalt hinnakirjale. Konteinerite teisaldusmaa peab olema kõva kattega.

Kuidas saada vabastust

Kui Teile kuuluval kinnistul puudub elu- või äritegevus või seda kasutatakse hooajaliselt, siis on Teil võimalus taotleda korraldatud jäätmeveost kas perioodilist või täielikku vabastamist. Selleks tuleb esitada kohalikule omavalitsusele, kuhu kinnistu kuulub,  taotlus. Jäätmevaldajad võivad jäätmete kogumiseks kasutada mitme naaberkinnistu peale ka ühiseid jäätmekonteinereid. Ühiskonteineri kasutamise soovi korral tuleb selle kasutajatel sõlmida kokkulepe, ning selle õiguse annab samuti kohalik omavalitsus. Vedajal ei ole õigust jäätmevaldajat vabastada jäätmeveost.

 

Eelnevalt välja antud perioodilised vabastused pikendatakse omavalitsuste poolt.

Arved

·         Teenuste eest (ka tühisõidu eest) esitatud arvete maksetähtaeg on 14 kalendripäeva.

·         Kõiki oma arveid näeb klient igakuiselt tasuta iseteenindusest www.ragnsells.ee/iseteenindus  

·         Tagamaks arvete õigeaegset tasumist, soovitame sõlmida püsimaksekorraldus.

·         Juhul, kui veopäeval ei olnud jäätmemahutit määratud kohas, sellele oli  juurdepääs takistatud või asukohta oli muudetud ilma Vedajat teavitamata,  mahutis olid mittevastavad jäätmed või mahuti oli tema mittekorrasolekust tingituna ohtlik tühjendamiseks, on Vedajal õigus küsida tühisõidu tasu vastava mahuti tühjendushinna suuruses.

·         Vedaja võib peatada teenuse osutamise juhul kui jäätmevaldaja on jätnud tähtajaliselt tasumata  osutatud teenuste eest esitatud arve ning Vedaja poolt on jäätmevaldajale esitatud kordusarve ja hoiatus vedamise peatamise või võimaliku lõpetamise kohta. Võla tasumise korral on Vedajal kohustus taastada teenuse osutamine jäätmevaldaja poolt esitatud teate alusel ilma lisatasu küsimata.

Iseteenindus

Vedaja kodulehe www.ragnsells.ee Iseteeninduse kaudu on võimalik jälgida konteineri tühjendusgraafikut, arvete tasumist jm teenusega seonduvat. Iseteenindusse sisselogimine eeldab, et meie andmebaasis on teie isikukood. Kiireim viis  iseteenindusega liitumiseks on edastada isikukood aadressile iseteenindus@ragnsells.com  või helistada 60 60 439

Alates 01.veebruarist kehtima hakkava jäätmekäitlusteenuse hinnakiri:

Jäätmeliik

Mahuti tüüp

Graafikujärgne tühjendus või tühisõit

Graafikuväline tühjendus  (tellimisel)

Konteineri rent
(kuu)

 

 

 

Segaolmejäätmed

Jäätmekott kuni 150 l*

1,04 €

2,06 €

-

kuni 80 l

0,55 €

1,10

1,75

kuni 140 l

0,97 €

1,94

1,75

kuni 240 l

1,66 €

3,32

2,10

kuni 370 l

2,56 €

5,12

2,60

kuni 660

4,56 €

9,12 €

3,85 €

kuni 800 l

5,52 €

11,04

4,25

kuni 1500 l

10,36 €

20,72

7,60

kuni 2500 l

17,26 €

34,52

11,00

kuni 4500 l

31,06

62,12

13,25

* kasutada võib ka Ragn-Sells AS logoga jäätmekotte, mille 50 l koti tüki maksumus on 0,25

Korraldatud jäätmeveo juurde kuuluvad lisatasud

Kordusarve saatmine (korduv) tasumata arve kohta

tk

2.30 €

Võlateate saatmine (korduv) tasumata arve kohta

tk

3.84 €

 

Lisateenused

Teenus

Ühik

Hind

Konteineri paigaldamine, äratoomine või vahetamine teist tüüpi konteineri vastu 80-1100L

kord

18,00€

Konteineri paigaldamine äratoomine või vahetamine teist tüüpi konteineri vastu 1500-4500

kord

48,00€

Kuni 800-liitrise ratastel konteineri käsitransport jäätmeveokini (11-15m veoki peatumiskohast)

kord

3,85 €

Kuni 240-liitrise konteineri käsitransport jäätmeveokini (16-40m veoki peatumiskohast)

kord

11,50 €

Kliendi luku sh. Värava või tõkkepuu avamine koos sulgemisega (võtme, puldi, kaardi)

kord

1,04 €

Kliendi luku sh. Värava või tõkkepuu avamine koos sulgemisega (mobiiltelefoniga)

kord

1,70 €

ASSA või  ABLOY tabalukk kodeeritud Ragn-Sellsi võtmega**

tk

45,60 €

Lukuaasade paigaldus plastkonteinerile

konteiner

12,00 €

Lukuaasade paigaldus metallkonteinerile

konteiner

36,00 €

Mahutiväliste pakendatud jäätmete äravedu (kliendipoolse tellimuse alusel)

m3

30,00 €

Korduva veograafiku või lepingu saatmine posti teel

tk

1,00 €

Arve tasumine sularahas Ragn-Sells AS kontoris

tk

0,80 €

** Ragn-Sellsi võtmega kodeeritud luku ostmisel ei lisandu luku avamise tasu.

 

 


 

Ragn-Sellsi rendikonteineri ümbervahetamisel või äratoomisel (kliendi soovil, lepingu lõppemisel või Ragn-Sellsi algatusel kliendi võlgnevuse tõttu) lisandub konteineri tühjendustasu ja pesu ( 80-1100 liitrit 14.40 € ja 1,5-4,5 liitrit 30,00 €).

** RS võtmega kodeeritud luku ostmisel ei lisandu luku avamise tasu

Info hindade ja käitlusteenuste osutamise tingimuste kohta leiate ka Ragn-Sells AS kodulehelt www.ragnsells.ee

 

 

 

  Kurepalu 62113, Tartumaa | E-post: vald@haaslava.ee | Reg. nr. 75008255 | Telefon: 744 6526 | Faks: 744 6524