Uudised

Vallavalitsus
Vallavolikogu
Üldinfo
Dok. reg. Kastre
Dok. reg. Haaslava
Õigusaktid
Põhimäärus
Privaatsuspoliitika
Avalik teave
Valimised
Infoleht Teataja
Haridus ja teave
Kultuur ja sport
Tervishoid, sotsiaal
Ettevõtlus
Ehitus ja keskkond
Hajaasustuse prog.
Korrakaitse
Galerii
Uudised
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb

Pikaajaliste lepingute sõlmimine soojuse ostmiseks

Kastre vald soovib kaugküttevõrkudes taastuvatest energiaallikatest toodetud soojusenergia osakaalu suurendamise ja hinna vähendamise eesmärgil sõlmida pikaajalisi lepinguid soojuse ostmiseks.

 

Võrkude asukohad, vajalikud võimsused ja kalendriaasta tootmismahud:

1) Melliste võrgupiirkond, 0,5 MW; kuni  800 MWh, suvist sooja vett ei toodeta;

 

Teadaolevad lepingutingimused:

·  Soojuse tootmise seadmete võimsus peab olema reguleeritav 5%...100%;

·  Tootmiskompleksi kooseisu kuulub ka soojustorustik kuni kaugküttevõrguni. Soojuse tootjad peavad kooskõlastama enne teate esitamist täpse võimaliku liitumispunkti asukoha.

·  Käitise valmimise tähtaeg on hiljemalt 36 kuu jooksul peale lepingu sõlmimist.

 

Sooviavalduses informeerida kaugküttevõrkude lähedusse planeeritavate uute soojuse tootmise käitiste rajamisest (uueks rajatavaks käitiseks loetakse põhitootmisseadet), millele opereerija soovib sõlmida Kastre vallaga soojuse müügi lepingut. Sealjuures peavad käitised

vastama järgnevatele tingimustele:

·  tegemist on uue rajatava käitisega;

·  käitis kasutab taastuvaid energiaallikaid (eeldatavalt puit, muu juhul esitada täpne kütuseliik);

·  käitis kasutab parimat olemasolevat keskkonnasäästlikku tehnoloogiat;

·  ajagraafik, mis tõendab et soojuse tootmise alustatakse hiljemalt 36 kuu jooksul peale lepingu sõlmimist;

 

Lisaks tuleb sooviavalduses esitada alljärgnev informatsioon:

·  käitise planeeritud asukoht (aadress ja tootmismaa katastritunnus) ning õiguslik alus sinna käitise rajamiseks;

·  kinnitus, et käitise rajamiseks puuduvad takistavad asjaolud;

·  käitise soojuslik võimsus;

·  kasutatava tehnoloogia lühikirjeldus;

·  käitise omaniku ärinimi ja registrikood;

·  soojusettevõtja omaniku (osanike otsus, nõukogu otsus või muu samaväärne) kinnituskiri investeeringute teostamise nõusolekuga;

 

Kvalifitseerimistingimused:

· osaleja peab olema registreeritud äriregistris;

· osalejal ei tohi olla maksuvõlgnevusi;

· osaleja ei tohi olla pankrotis või likvideerimisel, tema äritegevus ei tohi olla peatatud ning tema suhtes ei tohi olla algatatud saneerimis- ega pankrotimenetlust;

· osaleja peab omama eeldusi pakkumise kutse dokumentides toodud nõuetele vastava käitise tööle rakendamiseks hiljemalt nõutud tähtajaks.

 

Sooviavaldus  ja nõutud lisamaterjalid (dokumendid) peavad olema vormistatud eesti keeles. Dokumendid esitada digitaalselt allkirjastatuna aadressil vald@kastre.ee hiljemalt 29 jaanuar 2018 kell 10.00

 

See teade on avaldatud üksnes informatsiooni kogumise eesmärgil ning ei ole avaliku konkurssi väljakuulutamine ega pakkumus lepingu sõlmimiseks. Konkurssi korraldamise või lepingu sõlmimiseks läbirääkimiste alustamise otsuse teeb Kastre vald lähtuvalt laekunud teabest kavandatavate käitiste kohta.

 

Teade avaldatakse päevalehes „Postimees“ (29.12.2017) ja kastre valla kodulehel www//kastre.ee

 

Lisainformatsioon: tonu.muru@kastre.ee

 

 

  Kurepalu 62113, Tartumaa | E-post: vald@haaslava.ee | Reg. nr. 75008255 | Telefon: 744 6526 | Faks: 744 6524