Õigusaktid

Vallavalitsus
Vallavolikogu
Üldinfo
Dokumendiregister
Õigusaktid
Põhimäärus
Privaatsuspoliitika
Avalik teave
Infoleht Teataja
Haridus ja teave
Kultuur ja sport
Preemiate maksmine
Tervishoid, sotsiaal
Ettevõtlus
Ehitus ja keskkond
Hajaasustuse prog.
Korrakaitse
Galerii
Uudised
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb

Volikogul ja valitsusel on õigus anda üldaktidena määrusi (KOKS § 7) .
Volikogu ja valitsuse määrused avaldatakse Riigi Teatajas vastuvõetud algtekstidena ja nende alusel kõiki muudatusi sisaldavate terviktekstidena (KOKS § 7 lg 5) ning neile ei tagata juurdepääsu dokumendiregistri kaudu (AvTS § 12 4¹), lisatakse lingid, mille kaudu on määrused Riigi Teatajas kättesaadavad (RTS § 12 lg 2). Enne 2013.a vastuvõetud määrustele, mis on kehtivad ja mis ei ole veel avaldatud Riigi Teatajas on tagatud juurdepääs dokumendiregsitri kaudu.


Volikogu määrused
Haaslava Vallavolikogu määruste terviktekstid
Haaslava Vallavolikogu määruste algtekstid

Vallavalitsuse määrused
Haaslava Vallavalitsuse määruste terviktekstid
Haaslava Vallavalitsuse määruste algtekstid

  Kurepalu 62113, Tartumaa | E-post: vald@haaslava.ee | Reg. nr. 75008255 | Telefon: 744 6526 | Faks: 744 6524